A myWorld piactér használati feltételei - Terms of Use

 

  1. A jelen használati feltételek szabályozzák a myWorld Hungary Kft. (székhelye: Ilka utca 31, H-1143 Budapest, Magyarország; cégjegyzékszáma: 01-09-718000; a továbbiakban röviden: „myWorld“) jelen honlapjának használatát és a myWorld piactérhez való hozzáférést. A myWorld piactér műszaki üzemeltetésével és a megrendelések operatív és logisztikai lebonyolításával a myWorld az mWS myWorld Solutions AG-t (székhelye: Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Ausztria, cégjegyzékszáma: FN 389134g) bízta meg. Amennyiben Ön a myWorld piactéren keresztül bonyolít le vásárlásokat, akkor a jelen használati feltételeken kívül az eladási feltételek vonatkoznak Önre, amelyeket a hu.myworld.com internetcímen tekinthet meg.

  2. A jelen honlap használói nyilatkoznak, hogy egyetértenek a jelen használati feltételekkel. A myWorld jogosult jelen használati feltételeket időről időre aktualizálás útján módosítani és kiegészíteni. A módosított használati feltételeket myWorld emailen küldi meg Önnek. Ezt követően Ön két hónapon belül fogadhatja el, vagy utasíthatja vissza a módosításokat.

  3. A myWorld kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a honlapot részben, vagy a teljes kínálatot módosítsa, vagy kiegészítse, törölje vagy, hogy a nyilvános hozzáférést időszakosan vagy végleg megszüntesse, különösképpen, amennyiben a szolgáltatások, vagy a szolgáltatások bizonyos részeinek további fenntartása a szolgáltatótól gazdasági szempontból már nem elvárható.

 

1.     HOZZÁFÉRÉSI JOG ÉS HOZZÁFÉRÉS 

1.1. A myWorld a jelen használati feltételek szerint hozzáférési jogot biztosít Önnek a myWorld piactérhez, és annak használatához. Ezt a hozzáférést Ön azonban csak magáncélból használhatja, tehát csak olyan célból, amely nem valamely vállalkozás üzemeltetését szolgálja. A hozzáférési jog nem átruházható, és kizárólag a myWorld piactér használatára vonatkozik.

 

1.2. A hozzáférési jog nem jogosítja Önt fel arra, hogy a termékinformációkat, leírásokat vagy árakat rögzítse vagy felhasználja, vagy hogy a személyes oldalak információit letöltse vagy lemásolja, hogy adatbányászatot folytasson, robot- vagy más hasonló adatgyűjtő és extraháló programokat használjon.

 

1.3. A myWorld piactérhez való hozzáférés használatának keretében Ön a myWorld kifejezett hozzájárulása hiányában nem sértheti meg, korlátozhatja vagy rövidítheti meg a myWorld szerzői jogát.

 

1.4. A myWorld kiskorúaknak, tehát olyan személyeknek, akik még nem töltötték be a 18. életévüket, és cselekvőképességükben részlegesen vagy teljesen korlátozott személyek részére, nem biztosít hozzáférést a myWorld piactérhez.

 

1.5. A myWorld és Ön között az üzleti kapcsolat, illetve a myWorld piactérhez való hozzáférési jog az Ön regisztrációjának a myWorld általi megerősítésével jön létre, amely az Ön által a regisztráció során megadott email-címre kerül megküldésre.

 

1.6. A myWorld piactéren a regisztráció (személyes oldal nyitása) valamint a piactér honlapjának használata az ügyfélnek ingyenes. myWorld ezért Önnek nem számít fel díjat.

 

2.     AZ ÖN SZEMÉLYES OLDALA

2.1. A myWorld piactéren vásárlást csak a fennálló személyes oldalán keresztül (lásd a jelen használati feltételek 1. pontját) kezdeményezhet. Ön felel azért, hogy a megadott adatok az igazságnak megfelelnek és helyesek. Ön mindaddig használhatja a személyes oldalát, ameddig saját maga törli vagy törölteti azt, vagy amíg mi töröljük, vagy megszüntetjük a piacteret.

 

2.2. A myWorld különösképpen a következő súlyos okok fennállása esetén jogosult a személyes oldalát törölni:

 

i. amennyiben olyan módon használja a személyes oldalát, ami alkalmas arra, hogy a myWorld piacteret, vagy az ahhoz való hozzáférést megszakítsa, károsítsa vagy más módon korlátozza (pl. károsító szoftveren keresztül); vagy

ii. amennyiben a személyes oldalát a jelen üzleti- és használati feltételekkel ellentétes módon használja; vagy

iii. amennyiben a személyes oldalát csalárd célokra, vagy valamely bűncselekménnyel kapcsolatban vagy jogellenes tevékenységhez, különösképpen pénzmosáshoz, vagy csaláshoz használja fel; vagy

iv. amennyiben a személyes oldalát abból a célból használja fel, hogy másokat zaklasson, nekik kellemetlenségeket okozzon, vagy félelmet keltsen;

v. amennyiben a piacteret ahhoz használja, hogy más honlapok termékeit vagy szolgáltatásait kínálja fel vagy reklámozza;

vi. amennyiben a jelen használati feltételek módosításait nem fogadja el kifejezetten, a módosításról emailen történt értesítést követő 2 hónapon belül.

 

2.3. A személyes oldal törlésével megszűnnek az Ön és közöttünk fennálló használati feltételek, aminek alapján a myWorld azonnali hatállyal megvonja az Önnek nyújtott hozzáférési jogot és a myWorld piactér használati jogát. Erről Ön emailben kap tőlünk értesítést. Mindettől függetlenül a 4. pontban (Felelősség) szabályozott rendelkezések érvényben maradnak.

 

2.4. Ezen felül a myWorld jogosult a myWorld piactérre vonatkozó használati jogát, és ezzel egyben a személyes oldalát rendes felmondás útján, egy hónapos felmondási idő figyelembevétele mellett megszüntetni. A piactérrel kapcsolatos személyes oldalának rendes felmondásáról emailben küldünk értesítést.

 

2.5. Ön bármikor jogosult a személyes oldalát indokolás nélkül megszüntetni.

 

2.6. Amennyiben használja a myWorld személyes oldalát, Ön felelős azért, hogy biztosítsa a személyes oldala és a jelszava titkosságát, illetve a számítógépéhez és a mobil eszközeihez való hozzáférés korlátozását, és egyetért azzal, hogy felelős a személyes oldala vagy a jelszava felhasználásával generált mindenfajta tevékenységért. Ön köteles a személyes oldalához való hozzáférési adatokat, valamint a számítógépéhez és más mobil eszközeihez való hozzáférést jogosulatlan harmadik személyek elől saját érdekében is védeni és titokban tartani.

 

2.7. Ön haladéktalanul köteles a myWorld személyes oldalának eltulajdonítását, elvesztését, vagy visszaélésszerű, avagy egyéb módon nem engedélyezett felhasználását emailen jelenteni a customerservice.hu@myworld.com címre.

 

2.8. Ön köteles a myWorld-del szemben az igazságnak megfelelő adatokat megadni, és azok módosulása esetén a "személyes oldal" felületen aktualizálni adatait, vagy myWorld-öt a módosulásokról emailen, a customerservice.hu@myworld.com címen tájékoztatni. Amennyiben valamely itt feltüntetett kötelezettségét elmulasztja, akkor az a myWorld számára súlyos okot jelent a személyes oldalának jelen pont szerinti megszüntetésére.

 

3.     SZELLEMI TULAJDONJOG

3.1. A myWorld piactéren megjelenített, illetve az azon található mindennemű tartalom, mint pl. szövegek, grafika, logók, gombikonok, képek, hangsávok, digitális letöltések és adatválogatások a szellemi tulajdon joga (pl. szerzői jog, védjegyek) által védett tartalmak, és kizárólag a myWorld-öt, vagy harmadik személyeket illetik meg, akik a tartalmakat szállítják, vagy rendelkezésre bocsátják.

 

3.2. A myWorld kifejezett írásos hozzájárulása hiányában Ön nem jogosult valamely myWorld által nyújtott szolgáltatást részben vagy egészben kivonni és/vagy újra felhasználni. A myWorld kifejezett írásos hozzájárulása hiányában Ön különösképpen nem jogosult adatbányászatot folytatni, keresőrobot, robot- vagy más hasonló adatgyűjtő, és extraháló programokat alkalmazni azzal a céllal, hogy a myWorld piactér bármely lényeges részét kinyerje újra-felhasználási céllal (függetlenül a felhasználás egyszeri vagy többszöri voltától). Ön továbbá a myWorld kifejezett írásos hozzájárulása hiányában nem jogosult saját adatbázist létrehozni és/vagy közzétenni, amely a myWorld szolgáltatásának lényeges részeit tartalmazza (pl. myWorld árak és termékinformációk).

 

3.3. A myWorld grafikái, logói, élőfejei, gombikonjai, szkriptjei és szolgáltatásainak megnevezése, amelyeket valamely myWorld szolgáltatás tartalmaz, vagy amelyeket myWorld rendelkezésre bocsát, a myWorld védjegyjoga és kereskedelmi forgalomban használt megjelölései által védettek. A myWorld védjegyjoga és kereskedelmi forgalomban használt megjelölései nem használhatók fel olyan módon valamely termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, amely nem a myWorld tulajdona, hogy fennáll az illető termék vagy szolgáltatás hozzárendelésének összetéveszthetősége az ügyfelek által, illetve olyan módon, amely a myWorld-re nézve lealacsonyító, vagy hitelrontó.

 

3.4. Minden más védjegy vagy megjelölés, amely nem a myWorld tulajdona, és amely valamely myWorld szolgáltatásban megjelenik, a mindenkori tulajdonosának tulajdonát képezik. A myWorld tiszteletben tartja a harmadik személyek szellemi tulajdonjogát. Amennyiben Ön azon az állásponton van, hogy valamely szellemi tulajdonjoga olyan módon kerül felhasználásra, amely jogsértéssel kapcsolatos aggodalomra ad okot, kérjük tájékoztassa a myWorld-öt a customerservice.hu@myworld.com email-címen.

 

4.     MYWORLD FELELŐSSÉGE

4.1. A myWorld mindent megtesz annak érdekében, hogy mindenkor biztosítsa, hogy a myWorld piactér megszakítások nélkül rendelkezésre álljon, és a rajta keresztül történő kommunikáció és adatforgalom hibátlanul működjön. Az internet sajátosságai miatt ez azonban nem garantálható. Az Ön hozzáférése is megszakadhat vagy korlátozódhat esetenként a myWorld piactérhez azért, hogy helyreállítási, karbantartási munkákat folytathassunk, vagy hogy új eszközök vagy szolgáltatások kerülhessenek bevezetésre, illetve vis major események miatt, amelyek a szolgáltató által nem befolyásolhatók, és ezért nem ő felelős értük. A myWorld megkísérli minden egyes ilyen átmeneti megszakítás vagy korlátozás gyakoriságát és időtartamát korlátozni. Amennyiben a myWorld hibásan teljesít, Ön a törvényes szavatossági rendelkezések keretében jogosult szavatossági igényeit érvényesíteni.

 

4.2. A myWorld a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései szerint vállal felelősséget.

 

4.3. A myWorld továbbá nem felel a hiperhivatkozásokért, és azok tartalmáért. A myWorld nem szavatol a hiperhivatkozások aktualitásáért, helyességéért, teljességéért, jogszerűségéért vagy minőségéért. Mindezekért mindennemű felelősség a kapcsolt honlap szolgáltatóját terheli. A hiperhivatkozások jelenlegi és jövőbeni kialakítására, a tartalmukra vagy a szerzőire a myWorld-nek semmiféle befolyása nincs. Ezért a myWorld kifejezetten elhatárolódik az összes olyan hiperhivatkozás tartalmától, amely a hivatkozás elhelyezése után módosításra került, valamint harmadik személyek bejegyzéseitől a myWorld által létesített vendégkönyvekben, vitafórumokon és email-listákon. A hivatkozott weboldalak állandó tartalmi ellenőrzése konkrét jogsértésre utaló támpontok nélkül nem elvárható, az ilyen hiperhivatkozások azonban bármely jogsértés tudomásra jutása esetén haladéktalanul eltávolításra kerül.

 

4.4. Bármely elektronikus hivatkozásokon keresztüli jogsértő tevékenységért vagy információért, amely a jelen honlapról a world wide web más kínálatára vezet, valamint a kereskedők által a myWorld piactéren elhelyezett információkért a myWorld csak azokról fennálló tényleges tudomása esetén vállal felelősséget, és csak abban az esetben, ha myWorld nem tesz elvárható időn belül azért, hogy az információkat eltávolítsa, vagy az azokhoz történő hozzáférést megakadályozza. Diszkriminatív, megbotránkoztató, morálisan kifogásolható vagy jogsértő tartalmakat a myWorld bármikor jogosult törölni.

 

4.5. A jelen rendelkezések a felelősségről és a felelősség kizárásáról az internetes kínálat részének tekintendők. Amennyiben a jelen szöveg egyes megfogalmazásai a hatályos jognak nem, már nem, vagy nem teljeskörűen felelnek meg, a dokumentum többi része a tartalmában és érvényében ettől függetlenül fennmarad.

 

5.     HARMADIK SZEMÉLYEK AJÁNLATA

5.1. myWorld vállalkozók és közjogi jogi személyek (a továbbiakban: „Eladók”) részére lehetővé teszi, hogy a myWorld piacteret termékek értékesítésére vagy szolgáltatások nyújtására vonatkozó ajánlatok közzététele céljából használják. A magyar polgári törvénykönyv szerint vállalkozó az a személy, aki a hivatása, önálló tevékenysége vagy üzleti tevékenysége keretében jár el.

 

5.2. Így a myWorld-ön kívül más személyek is nyújthatnak ezen a honlapon szolgáltatásokat, vagy kínálhatják áruválasztékukat megvételre. Ezen felül myWorld kapcsolt vállalkozásokra, illetve meghatározott más vállalkozásokra mutató hiperhivatkozásokat bocsát rendelkezésre. A myWorld nem köteles ezen ajánlatok vagy weboldalak felülvizsgálatára és nem felel ezen vállalkozások ajánlatainak tartalmi helyességéért vagy hibátlanságáért, illetve ezen vállalkozások weboldalainak tartalmáért, vagy azok jogszerűségéért, illetve működőképességéért. Az adásvételek lebonyolításához szükséges felhasználói adatokat, és az üzleti tranzakciók adatait a myWorld küldi meg a kereskedőnek, amelynek a kínálatában szereplő terméket a végfelhasználó meg kívánja rendelni. Ezen felül a kereskedő veszi át az adásvétel teljes lebonyolítását. Önt a termék adatlapján – a következő feltüntetésével: „Termék értékesítője …” – tájékoztatjuk arról, hogy ki adja el a terméket.

 

5.3. A myWorld a felhasználóknak csak információkat és műszaki keretfeltételeket biztosít, de nem tesz jogilag kötő erővel bíró ajánlatokat. A használók és a kereskedők között kötött szerződésekből származó igényeket nem lehet a myWorld-del szemben érvényesíteni. A myWorld nem lesz szerződéskötő fél a kizárólag a használó és a kereskedő között megkötött szerződésekben. Ezen, a myWorld által üzemeltetett felületen keresztül megkötött szerződések teljesítése kizárólag az ügyfelek és a kereskedők között történik.

 

6.     A FOGYASZTÓ ÉS A VÁLLALKOZÁS KÖZÖTTI SZERZŐDÉSEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 45/2014. (II.26.) KORM. RENDELET (KORM. RENDELET) 20. §-A SZERINTI ELÁLLÁSI JOG

6.1. Amennyiben Ön a vonatkozó jogszabályok szerint fogyasztónak minősül, akkor Önt indokolás nélküli elállási jog illeti meg a szerződéstől, vagy szerződési nyilatkozatától, 30 napon belül. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő a szerződéskötés napján (lásd az 1.5 pontot) kezdődik.

 

6.2. Az elállási nyilatkozatnak nincs kötelező formája. A határidőt mindenképpen megtartottnak kell tekinteni, amennyiben az elállásról nyilatkozik, és a nyilatkozatot feladja a határidő lejárta előtt. Az elállási nyilatkozatot a következő elérhetőségekre kell küldeni:

 

myWorld Hungary Kft.
Ilka utca 31
H-1143 Budapest
Magyarország
Email: customerservice.hu@myworld.com

 

6.3. Ön elállhat az erre rendszeresített űrlap segítségével is, amely a következő linken érhető el: hu.myworld.com

 

6.4. Az elállással véget ér a szerződéses jogviszony Ön és a myWorld között és megszűnnek az Ön kötelezettségei ebből a szerződéses jogviszonyból.

 

7.     PANASZOK

7.1. Mindennemű panasszal a következő elérhetőségeken fordulhat hozzánk:

 

myWorld Hungary Kft.
Ilka utca 31
H-1143 Budapest
Magyarország
Email: customerservice.hu@myworld.com

 

7.2. Ön panaszát a myWorld termékek adásvételével közvetlenül összefüggésben álló magatartásával, tevékenységével, mulasztásával összefüggésben szóban vagy írásban teheti meg. A szóbeli panasztételt – lehetőség szerint – azonnal meg kell vizsgálni és szükség szerint orvosolni kell.

 

7.3. Amennyiben Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, myWorld köteles jegyzőkönyvet felvenni a jogszabály által meghatározott tartalommal. A jegyzőkönyv megküldésre kerül Önnek legkésőbb a panaszra adott érdemi válasszal egyidejűleg.

 

7.4. Panaszát harminc napon belül kötelesek vagyunk írásban érdemben megválaszolni. A panasz elutasítását meg kell indokolni.

 

7.5. myWorld a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolatát 5 évig őrzi meg.

 

7.6. Amennyiben a panasz elutasításra kerül, a myWorld írásban tájékoztatja Önt arról, hogy panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

 

8.     ALKALMAZANDÓ JOG, BÍRÓSÁGI ILLETÉKESSÉG

8.1. A magyar jog irányadó az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó ENSZ-egyezmény (CISG) és a kollíziós normák kizárásával.

 

8.2. Mindennemű, a jelen ÁSZF-ből, vagy azzal összefüggésben keletkező jogvita esetén a hatáskörrel rendelkező bíróság illetékes kizárólag. A fogyasztókkal kötött szerződések esetén a fogyasztó jogosult választani a lakhelye, a szokásos tartózkodási helye, vagy a fogyasztó foglalkoztatásának a helye, illetve a myWorld székhelye szerint illetékes bíróságok között. Függetlenül attól, hogy a jelen üzleti kapcsolatra magyar jog alkalmazandó, Ön jogosult hivatkozni a szokásos tartózkodási helye szerinti állam kötelező erejű fogyasztóvédelmi jogszabályaira, amennyiben ezen állam az Európai Unió tagállama. Ebben az esetben Ön jogosult a jelen szerződési feltételekkel kapcsolatos, fogyasztóvédelmi szabályokból eredő igényeit választása szerint Magyarországon, vagy az EU azon tagállamában benyújtani, amelyben él.

 

9.     PANASZOK/ONLINE VITARENDEZÉS/BÉKÉLTETŐ ELJÁRÁS

Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok szerint Ön fogyasztónak minősül, a jogai érvényesítésére a következő lehetőségeket is igénybe veheti:

 

· Az Európai Bizottság a ec.europa.eu/consumers/odr/ címen online vitarendezési platformot üzemeltet („OV-Platform“).

· Ön fogyasztói jogvita esetén az állandó lakhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulhat. A békéltető testületek székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségeit, valamit email-címét az 1. sz. mellékletben találja.

· Amennyiben a panaszát a myWorld elutasítja, Ön jogosult az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni. A panasza elutasításának keretében a myWorld tájékoztatja Önt az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság székhelyéről, telefonos és internetes elérhetőségeiről, valamint email-címéről.

 

10.  TOVÁBBI KÉRDÉSEK

A használati feltételekkel vagy az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos esetleges további kérdésekre készséggel válaszolunk az alábbi elérhetőségeinken:

 

myWorld Hungary Kft.
Ilka utca 31
H-1143 Budapest
Magyarország
Email: customerservice.hu@myworld.com

 

Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, cégjegyzékszáma: 01-09-718000,
Közösségi adószám: 13085571-2-42

 

Weboldalunkon sütiket használunk a böngészési élmény növelésére és a webhely felhasználóbarátabb kialakításához. A webhely összes funkciójának használatához kattintson az "Elfogadom a Sütiket" gombra. További információkat az adatvédelmi nyilatkozatban talál.
Cashback Ügyfélként pénzt kap vissza ezen vásárlása után, és Shopping Pontokat gyűjthet. Még nem Ügyfelünk?
Tudjon meg többet
Benefit Voucher
Ez az ajánlat kizárólag azoknak az ügyfeleknek szól, akik Benefit Voucher egyenleggel rendelkeznek. A Benefit Vouchert csak a Lyconet Marketerek vásárolhatják meg a www.lyconet.com weboldalon.
Cashback Ügyfélként pénzt kap vissza ezen vásárlása után, és Shopping Pontokat gyűjthet. Még nem Ügyfelünk?
Tudjon meg többet