Általános szerződési feltételek - myWorld piactér

Utoljára módosítva: 2019.09.01

 

A jelen általános szerződési feltételek a myWorld Hungary Kft. (a továbbiakban: "myWorld") és a myWorld piactér használói (a továbbiakban: „Ön”) között a myWorld piactéren keresztül történő árubeszerzés során létrejövő üzleti kapcsolatot szabályozzák.

 

myWorld Hungary Kft.
Ilka utca 31
H-1143 Budapest
Magyarország
Email: customerservice.hu@myworld.com

 

Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, cégjegyzékszáma: 01-09-718000,
Közösségi adószáma: 13085571-2-42

 

1.     HATÁLY 

1.1. A myWorld üzemelteti myWorld piactér honlapot, amely a hu.myworld.com címen elérhető. Ennek a honlapnak a segítségével termékeket vehet meg a myWorld-től, vagy harmadik személyektől. A myWorld piactér műszaki üzemeltetésével és a megrendelések operatív és logisztikai lebonyolításával a myWorld az mWS myWorld Solutions AG-t (székhelye: Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Ausztria, cégjegyzékszáma: FN 389134g) bízta meg.

 

1.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a myWorld és az Ön jogait és kötelezettségeit szabályozzák, amennyiben a myWorld piactéren veszi meg a myWorld valamely termékét. Kiegészítőleg ezen felül érvényesek Önre a hu.myworld.com címen elérhető honlap használatára vonatkozó feltételek is.

 

1.3. Ebből következik, hogy a jelen ÁSZF nem érvényes, amennyiben Ön a myWorld piactéren harmadik személyektől vásárol termékeket. A harmadik személyektől a myWorld piactéren beszerzett termékek adásvételére a mindenkori kereskedő általános szerződési feltételei vonatkoznak.

 

2.     KISKORÚAK

Kiskorúaknak, tehát olyan személyeknek, akik még nem töltötték be a 18. életévüket, cselekvőképességükben részlegesen vagy teljesen korlátozott személyeknek, nem biztosítunk hozzáférést a myWorld piactéren megjelenített kínálatunkhoz. Gyermekek számára csak nagykorú, és cselekvőképes személyek vásárolhatnak tőlünk termékeket a myWorld piactéren.

 

3.     SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

3.1. Ön a myWorld piactéren szerződéseket csak regisztrációt követően, a myWorld személyes oldalán keresztül köthet. Amennyiben rendelést ad le, úgy nyilatkozik, hogy egyetért a jelen Általános Szerződési Feltételekkel. Amennyiben Ön a myWorld-től terméket rendel a myWorld piactéren keresztül, akkor ezzel ajánlatot tesz a myWorld részére adásvételi szerződés megkötésére. Amennyiben rendelést ad le a myWorld részére, akkor a myWorld üzenetet küld Önnek, amely megerősíti a rendelése beérkezését, és annak részleteit tartalmazza (rendelési visszaigazolás). Ez a rendelési visszaigazolás nem jelenti az ajánlata elfogadását, hanem arról tájékoztatja Önt, hogy megrendelését a myWorld megkapta. Adásvételi szerződés csak akkor jön létre, ha a megrendelt terméket myWorld elküldi Önnek, és a termék feladását egy második emaillel (feladási igazolás) megerősíti. Amennyiben megrendelése egynél több csomagban kerül feladásra, akkor előfordulhat, hogy minden egyes csomag esetében külön feladási igazolást kap. Ilyen esetben minden feladási igazolás tárgyában külön adásvételi szerződés jön létre Ön és a myWorld között, a mindenkori feladási igazolásban feltüntetett termékek vonatkozásában. Az Ön szerződéses partnere a myWorld.

 

3.2. Amennyiben a rendelése feldolgozása során (tehát a feladási igazolást megelőzően) a myWorld megállapítja, hogy az Ön által megrendelt termékek nem elérhetőek, akkor erről külön emaillel értesíti Önt. Ennek megfelelően az ilyen megrendelt termékek vonatkozásában nem jön létre adásvételi szerződés.

 

3.3. Amennyiben valamely termékkel kapcsolatos megrendelését a jelen ÁSZF 4. pontjában szabályozott elállási jogától függetlenül a feladási igazolás megküldése előtt ingyenesen törölni szeretné, forduljon emailben, vagy kapcsolatfelvételi űrlap segítségével az ügyfélszolgálathoz.

 

3.4. Ön hozzájárul ahhoz, hogy a számlákat elektronikus úton kapja meg. Az elektronikus számlákat a myWorld menthető és nyomtatható formában bocsátja rendelkezésére a piactér honlapjának "Személyes Oldal" felületén.

 

4.     A FOGYASZTÓ ÉS A VÁLLALKOZÁS KÖZÖTTI SZERZŐDÉSEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 45/2014. (II.26.) KORM. RENDELET (KORM. RENDELET) 20. §-A SZERINTI ELÁLLÁSI JOG

4.1. Amennyiben Ön a vonatkozó jogszabályok szerint fogyasztónak minősül, akkor Önt indokolás nélküli elállási jog illeti meg a szerződéstől, vagy szerződési nyilatkozatától, 30 napon belül.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő a következők szerint kezdődik:

 

· Azzal a nappal, amelyen a termék a birtokába kerül;

· Amennyiben Ön több tételt vagy terméket rendelt meg egy egységes megrendelés keretén belül és a termékek külön kerülnek szállításra, akkor azon a napon, amelyen az utoljára szállított termék birtokába kerül;

· Amennyiben egy termék kerül szállításra több részküldeményben, akkor azon a napon, amelyen a legelőször szállított termék birtokába kerül.

 

Az elállási nyilatkozatnak nincs kötelező formája. A határidőt mindenképpen megtartottnak kell tekinteni, amennyiben az elállásról nyilatkozik, és a nyilatkozatot feladja a határidő lejárta előtt. Az elállási nyilatkozatot a következő elérhetőségekre kell küldeni:

 

myWorld Hungary Kft.
Ilka utca 31
H-1143 Budapest
Magyarország
Email: customerservice.hu@myworld.com

 

Felmondhatja szerződését az erre a célra kialakított űrlap felhasználásával, amelyet itt megtalál. Értesítés a visszaküldési formanyomtatványról.

 

4.2. Az elállás jogkövetkezményei a Korm. Rendelet 23. – 28. §ai szerint:

Az elállással véget ér az Ön és a myWorld között létesült szerződéses jogviszony az érintett adásvételi szerződés vonatkozásában, és megszűnnek az Ön kötelezettségei ebből a szerződéses jogviszonyból.

Az elállási nyilatkozat kézbesítésétől számított 14 naptári napon belül myWorld köteles mindennemű összeget, amelyet Öntől kapott, a szállítási költséggel egyetemben visszatéríteni. A visszafizetés az Ön által igénybe vett fizetési módon történik, amennyiben Ön nem nyilatkozott egyetértéséről valamely más fizetési mód használatával kapcsolatban. Amennyiben Ön kifejezetten a myWorld által kínált, legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, nem követelheti az ebből eredő többletköltségek visszatérítését. A myWorld mindaddig jogosult a visszatérítést megtagadni, amíg újból visszakapja a terméket, vagy Ön kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a terméket visszaküldte a myWorld részére, attól függően, hogy melyik időpont a korábbi. Ez azonban akkor nem érvényes, amennyiben a myWorld felajánlotta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A termék visszaküldéséig a myWorld jogosult felajánlani, hogy azt maga fuvarozza vissza. A visszafuvarozásra vonatkozó ajánlat már a megrendelés során megtehető az elállás esetére.

Ön köteles a megkapott termékeket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni a myWorld részére, és a mindenkori, ezzel összefüggő értékcsökkenésért járó kártalanítást megfizetni. Ön az értékcsökkenésért semmi esetre sem felel, amennyiben a myWorld a Korm. Rendelet 20. § szerinti elállási jogáról nem tájékoztatta. Ön nem köteles az árut visszaküldeni, amennyiben a myWorld felajánlotta, hogy azt maga fuvarozza vissza. A visszaküldési határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a termék feladására a határidőn belül sor került. A termék visszaküldésével kapcsolatos közvetlen költségeket Ön köteles viselni, kivéve, amennyiben a myWorld nyilatkozott arról, hogy viseli a költségeket, vagy amennyiben elmulasztotta Önt tájékoztatni a költségviselési kötelezettségéről. A myWorld köteles a terméket visszafuvarozni, amennyiben a szóban forgó termékeket a jellegüknél fogva nem szokás postai úton szállítani.

Az elállási jog nem áll fenn olyan szerződések esetén (Korm. Rendelet 29. §)

 

a. amelyek olyan termékekre vagy szolgáltatásra vonatkoznak, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ,

b. amelyek olyan nem előre gyártott termékre vonatkoznak, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak,

c. amelyek romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékre vonatkoznak,

d. amelyek olyan zárt csomagolású termékre vonatkoznak, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, amennyiben a csomagolás a szállítást követően eltávolításra került,

e. amelyek olyan termékre vonatkoznak, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel,

f. amelyek olyan alkoholtartalmú italra vonatkoznak, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor,

g. amelyek lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvételére vonatkoznak, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,

h. amelyek hírlapra, folyóiratra és időszaki lapra vonatkoznak, az előfizetéses szerződések kivételével,

i. amelyek nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomra vonatkoznak, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

5.     ÁRAK

5.1. Minden, a myWorld piactéren megadott ár tartalmazza az általános forgalmi adót, tehát az általános forgalmi adó benne foglaltatik az árban. A megadott vételár azonban nem tartalmazza a szállítási, szolgáltatási és feladási költségeket. A vételár, valamint a szállítási, szolgáltatási és feladási költségek listázásra kerülnek a megrendelési áttekintésen.

 

5.2. Annak ellenére, hogy a myWorld mindent elkövet ennek elkerülésére, előfordulhat, hogy valamely termék esetében hibás ár kerül feltüntetésre. A myWorld ellenőrzi az árakat a megrendelés feldolgozása során, és mielőtt a fizetési folyamatot elindítja. Amennyiben valamely terméknél hibás ár került feltüntetésre, és a helyes ár magasabb, mint a honlapon megadott, a myWorld felveszi Önnel a kapcsolatot a termék feladása előtt (tehát a feladási igazolás kiadása előtt), annak érdekében, hogy megkérdezze, hogy megveszi-e a terméket a helyes áron, vagy sztornózni szeretné-e a megrendelést. Amennyiben kész arra, hogy a terméket a helyes áron vegye meg, feladhat egy új megrendelést ezen az áron. Amennyiben nem kapunk Öntől választ, nem jön létre adásvételi szerződés (ld. a 3. pontot.).

 

6.     FIZETÉS ÉS SZÁMLÁZÁS

6.1. A myWorld piactéren kezdeményezett tranzakciók fizetésének lebonyolítására a myWorld az Adyen N.V. (székhelye: Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Hollandia) (a továbbiakban: "Fizetési Szolgáltató") szolgáltatásait veszi igénybe. Az Önnel szemben fennálló fizetési igényét a myWorld engedményezi a Fizetési Szolgáltatóra, így csak a Fizetési Szolgáltatóval szemben kerülhet sor fizetésre mentesítő jelleggel.

 

6.2. Fizetés hitelkártyával:

A hitelkártyával történő fizetés esetén mind a vételár, mind pedig a szállítási költségek esedékessé válnak a feladási igazolás Önnek való megküldése ellenében, tehát a fizetés a feladási igazolás kézhezvételével esedékessé válik. A hitelkártyája megterhelésére az esedékeségi időpontban kerül sor. Amennyiben a hitelkártya megterhelése sikertelen, myWorld jogosult a jogszabályi feltételek fennállása esetén kártérítést követelni Öntől.

 

6.3. Fizetés myWorld eKuponnal:

A myWorld eKuponnal történő fizetés esetén mind a vételár, mind pedig a szállítási költségek esedékessé válnak a feladási igazolás Önnek való megküldése ellenében, tehát a fizetés a feladási igazolás kézhezvételével esedékessé válik. A Fizetési Szolgáltató az esedékességi időpontot követően levonja a myWorld eKuponon fennálló egyenlegből a vételárat, beleértve a szállítási költségeket. Amennyiben a vételár, beleértve a szállítási költségeket a myWorld eKuponon fennálló egyenleget meghaladja, akkor Ön a fizetési folyamat során köteles kiegészítőleg egy másik fizetési módozatot megjelölni a myWorld eKupon egyenlegének a vételárból történt levonása után fennmaradó összeg kiegyenlítésére. Amennyiben a myWorld eKuponal a kifizetés nem történik meg, myWorld jogosult a jogszabályi feltételek fennállása esetén kártérítést követelni Öntől.

Önnek nincs jogigénye egy bizonyos fizetési mód igénybevételére.

 

7.     TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A termékeken a myWorld fenntartja a tulajdonjogát a vételár teljes körű megfizetéséig.

 

8.     SZÁLLÍTÁS

8.1. A szállítás a megrendelő által megadott szállítási címre történik. A honlapon információkat találnak a myWorld által értékesített termékek rendelkezésre állására vonatkozóan (pl. a mindenkori termékismertető oldalon). A myWorld felhívja a figyelmüket, hogy a termékek rendelkezésre állásával, szállításával vagy kézbesítésével kapcsolatos mindennemű, a myWorld piactéren megjelenített információ csak előrelátható információ és körülbelüli irányérték. Azok semmi esetre sem kötelező érvényű, vagy garantált szállítási, vagy kézbesítési időpontok. Ezek az információk csak akkor tekinthetők a myWorld kötelező erejű ígéretének, amennyiben a myWorld piactéren megjelenített szállítási opcióknál a szállítási és kézbesítési időpontok kifejezetten kötelező erejű időpontként kerülnek feltüntetésre.

 

8.2. Amennyiben valamely szállítás a megrendelő részére azért lehetetlen, mert a szállított áru nem fér be a megrendelő bejárati ajtaján, háza ajtaján, vagy lépcsőházába, vagy amennyiben a megrendelő nem található az általa megadott szállítási címen annak ellenére, hogy a megrendelőt idejekorán értesítettük a szállítás időpontjáról, akkor a megrendelő viseli a sikertelen kiszállítással kapcsolatos költségeket.

 

8.3. Szállítási károk

A nyilvánvaló szállítási károkat a kézbesítővel szemben lehetőség szerint haladéktalanul reklamálni kell. Ezen felül Ön köteles a nyilvánvaló szállítási károkat a myWorld-nek is jelenteni. Mindez nem érinti az Ön jogszabály alapján fennálló szavatossági igényeit. A jelentést a következő címre kell teljesíteni:

 

myWorld Hungary Kft.
Ilka utca 31
H-1143 Budapest
Magyarország
Email: customerservice.hu@myworld.com

 

8.4. Téves szállítás

Amennyiben előfordulna, hogy véletlenül nem a megrendelt árut kézbesítik Önnek (tehát amennyiben téves szállításra kerül sor), abban az esetben ezen téves szállítás reklamálására a kézbesítést követő 2 hónapon belül kerülhet sor. Ön kötelezettséget vállal, hogy a téves szállítással kézbesített terméket a kézbesítéstől számított két hónapon belül a kézbesítéskori (használatlan) állapotnak megfelelően küldi vissza. Mindez nem érinti az Ön jogszabály alapján fennálló szavatossági igényeit. A reklamációt a következő címre kell teljesíteni:

 

myWorld Hungary Kft.
Ilka utca 31
H-1143 Budapest
Magyarország
Email: customerservice.hu@myworld.com

 

A visszaküldést a következő címre kell teljesíteni:
myWorld.com - Returns
Triester Straße 280
8055 Graz
Ausztria

9.     VÁM

Hogy a myWorld mely esetekben kínálja fel a szállítást EU-n kívüli szállítási célpontokra, a termékismertető oldalon kerül feltüntetésre. Amennyiben valamely terméket EU-n kívüli szállítási célponttal rendel meg a myWorld-től, és a myWorld ezen termék szállítását erre a célpontra vállalja, akkor Önre importvámok és -adók vonatkozhatnak, amelyek kivetésére sor kerül, amint a csomag a meghatározott kézbesítési helyet eléri. Mindennemű, a vámügyintézés miatt esedékessé váló további illetékeket Ön köteles viselni; a myWorld-nek nincs módja ezen illetékeket befolyásolni. A vámelőírások nagy mértékben eltérnek országonként, így ajánlatos megkeresnie a vámhatóságok közelebbi információkért. A myWorld továbbá felhívja a figyelmét, hogy a myWorld-nél történt megrendelések tekintetében Önt tekintik importőrnek, és Ön köteles azon ország mindennemű jogszabályát betartani, amelyben a termékek kézbesítésre kerülnek. A személyes adatai védelme fontos a myWorld számára, és a myWorld szeretné felhívni figyelmét arra, hogy a határon átnyúló szállítások esetén a vámhatóságok jogosultak a csomagok felnyitására és vizsgálatára.

 

10.  MYWORLD FELELŐSSÉGE

A jelen szerződésből eredő kötelezettségek megsértése esetén a myWorld felelőssége a hatályos jogszabályokon alapul. Részletes tájékoztatást az Ön jogai tekintetében az 1. sz. mellékletben talál.

 

11.  PANASZOK

11.1. Mindennemű panasszal a következő elérhetőségeken fordulhat a myWold-höz:

 

myWorld Hungary Kft.
Ilka utca 31
H-1143 Budapest
Magyarország
Email: customerservice.hu@myworld.com

 

11.2. Ön a panaszát a myWorld termékek adásvételével közvetlenül összefüggésben álló magatartásával, tevékenységével, mulasztásával összefüggésben szóban vagy írásban teheti meg. A szóbeli panasztételt – lehetőség szerint – azonnal meg kell vizsgálni és szükség szerint orvosolni kell.

 

11.3. Amennyiben Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, myWorld köteles jegyzőkönyvet felvenni a jogszabály által meghatározott tartalommal. A jegyzőkönyv megküldésre kerül Önnek legkésőbb a panaszra adott érdemi válasszal egyetemben.

 

11.4. Panaszát harminc napon belül kötelesek vagyunk írásban érdemben megválaszolni. A panasz elutasítását meg kell indokolni.

 

11.5. A myWorld a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolatát 5 évig őrzi meg.

 

11.6. Amennyiben a panasz elutasításra kerül, a myWorld írásban tájékoztatja Önt arról, hogy panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

 

12.  ALKALMAZANDÓ JOG, BÍRÓSÁGI ILLETÉKESSÉG

12.1. A magyar jog irányadó az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó ENSZ-egyezmény (CISG) és a kollíziós normák kizárásával.

 

12.2. Mindennemű, a jelen ÁSZF-ből, vagy azzal összefüggésben keletkező jogvita esetén a hatáskörrel rendelkező bíróság illetékes kizárólag. A fogyasztókkal kötött szerződések esetén a fogyasztó jogosult választani a lakhelye, a szokásos tartózkodási helye, vagy a fogyasztó foglalkoztatásának a helye, illetve a myWorld székhelye szerint illetékes bíróságok között. Függetlenül attól, hogy a jelen üzleti kapcsolatra magyar jog alkalmazandó, Ön jogosult hivatkozni a szokásos tartózkodási helye szerinti állam kötelező erejű fogyasztóvédelmi jogszabályaira, amennyiben ezen állam az Európai Unió tagállama. Ebben az esetben Ön jogosult a jelen szerződési feltételekkel kapcsolatos, fogyasztóvédelmi szabályokból eredő igényeit választása szerint Magyarországon, vagy az EU azon tagállamában benyújtani, amelyben él.

 

13.  PANASZOK/ONLINE VITARENDEZÉS/BÉKÉLTETŐ ELJÁRÁS

Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok szerint Ön fogyasztónak minősül, a jogai érvényesítésére a következő lehetőségeket is igénybe veheti:

 

· Az Európai Bizottság a ec.europa.eu/consumers/odr/ címen online vitarendezési platformot üzemeltet („OV-Platform“).

· Ön fogyasztói jogvita esetén az állandó lakhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulhat. A békéltető testületek székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségeit, valamit email-címét a 2. sz. mellékletben találja.

· Amennyiben a panaszát a myWorld elutasítja, Ön jogosult az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni. A panasza elutasításának keretében a myWorld tájékoztatja Önt az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság székhelyéről, telefonos és internetes elérhetőségeiről, valamit email-címéről.

 

14.  EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Egyebekben felhívjuk a figyelmét az adatvédelmi nyilatkozatunkra, valamint a sütikkel és az internetalapú reklámokkal kapcsolatos tájékoztatásunkra, amelyeket a hu.myworld.com címen talál.

Az 1. sz. mellékletben találja a tájékoztatót a jogszabályban meghatározott szavatossági jogokról.

A 2. sz. mellékletben találja a békéltető testületek listáját.

 

Weboldalunkon sütiket használunk a böngészési élmény növelésére és a webhely felhasználóbarátabb kialakításához. A webhely összes funkciójának használatához kattintson az "Elfogadom a Sütiket" gombra. További információkat az adatvédelmi nyilatkozatban talál.
Cashback Ügyfélként pénzt kap vissza ezen vásárlása után, és Shopping Pontokat gyűjthet. Még nem Ügyfelünk?
Tudjon meg többet
Benefit Voucher
Ez az ajánlat kizárólag azoknak az ügyfeleknek szól, akik Benefit Voucher egyenleggel rendelkeznek. A Benefit Vouchert csak a Lyconet Marketerek vásárolhatják meg a www.lyconet.com weboldalon.
Cashback Ügyfélként pénzt kap vissza ezen vásárlása után, és Shopping Pontokat gyűjthet. Még nem Ügyfelünk?
Tudjon meg többet